0
Your Cart
Универсална тревна смес Ombreggiato – тревна смес за сенчести терени с норма на разпръскване 25-30 грама на квадратен метър.
Съдържание: 20% Английски райграс, 25% Червена власатка, 20 % Обикновена ливадна, 10% Обикновена полевица, 25% Овча власатка